vlajka ČRStátní vlajka České republiky

Státní vlajka České republiky je symbolem státní a národní svrchovanosti a nezávislosti. Je nezbytné, aby jí vždy byla projevována náležitá úcta. Nejzákladnějším projevem takové úcty vůči státnímu symbolu je jeho správné a důstojné používání.

Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto:
„Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“


Vyvěšování státní vlajky o státních svátcích Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, stanovuje v § 7, že státní vlajka se vyvěšuje například o státních svátcích. Ty jsou stanoveny § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky -
ve formátu PDF ke stažrní zde

 • Vyvěšování státní vlajky České republiky Základní zásady používání státní vlajky České republiky stanovuje zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky.

  Z něho především vyjímáme:Státní vlajka § 7
 • (1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až t) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.
 • (2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.
 • (3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.
 • (4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale.
 • (5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.
 • (6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.


  § 8 Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt
 • a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
 • b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo
 • c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek. • § 9 Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:
 • a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,
 • b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,
 • c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,
 • d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,
 • e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,
 • f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,
 • g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,
 • h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,
 • i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,
 • j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,
 • k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu. Zákon neurčuje způsob a pořadí vyvěšování ostatních vlajek. Podle mezinárodních zvyklostí se při lichém počtu vlajek ostatní vlajky vyvěšují podle abecedního pořadí či hierarchie (státní vlajka je nadřazena vlajce EU, vlajce kraje a vlajce obce). Při lichém počtu vlajek se první další vlajka vyvěšuje vlevo od české (při pohledu na zdobený objekt), druhá vpravo od české a další vždy směrem od středu střídavě na obě strany. Při sudém počtu vlajek se první další vlajka vyvěšuje vpravo od české, druhá vlevo od české a další opět střídavě.

vlajka ČR:

česká vlajka a její vyvěšování.Další podrobnosti o užívání státních symbolů České republiky.Konstrukce české státní vlajky a praporu Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi než je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. § 4 Zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

Partneři:

HISTORIE ZBRASLAVI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ TVORBA WEB STRÁNEK

counter

nahoru
Tento web je optimalizován pro IE 7.0 a FF minimální rozlišení obrazovky 1024x768
www.ceskavlajka.mysteria.cz
e-mail: rsb.rsb@seznam.cz

icona xhtml icona css icona php icona nodtb Seo servis Google Pagerank - www.ceskavlajka.mysteria.czGoogle Pagerank S-Rank - www.ceskavlajka.mysteria.czS-Rank JyxoRank - www.ceskavlajka.mysteria.czJyxoRank